วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 * จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน การจ่ายเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 * รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 * ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 * เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 * ระบบนายทะเบียนค่ารักษาพยาบาล
 * ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 * ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 * ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 * จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 * ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย o ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บุคลากรงานการเงิน

นางสุดใจ  ยาละ
หัวหน้างานการเงิน 

นางสาวปอร์  พันธ์ศรี
ครู คศ.1 (ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน)


นางสาวฐิติรัตน์  ไชยวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวสุดารัตน์   เกษมญาติ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวศิวลักษณ์   ใจฉ่ำ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน