วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บุคลากรงานการเงิน

นางสุดใจ  ยาละ
หัวหน้างานการเงิน 

นางสาวปอร์  พันธ์ศรี
ครู คศ.1 (ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน)


นางสาวฐิติรัตน์  ไชยวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวสุดารัตน์   เกษมญาติ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวศิวลักษณ์   ใจฉ่ำ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น